logo 201 consulting logo

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Česko-bavorský program přeshraniční spolupráce je vymezen zemskými okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Gragenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreauth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a městskými okresy Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing und Weiden in der Oberpfalz a na české straně tvořen krajem Plzeňským, Karlovarským a Jihočeským. Řídícím orgánem je Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologií a Národním orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Tematické cíle programu jsou posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací; zachování a ochrana životního prostředí a podporování efektivního využívání zdrojů; investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení a posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě. 

Projekty mohou předkládat pouze žadatelé, kteří mají alespoň jednoho partnera z druhé země, tzn., že na realizaci projektu se musí podílet minimálně 2 partneři (jeden z ČR, druhý z Bavorska). Zároveň musí tito žadatelé splnit alespoň 3 ze 4 forem spolupráce: 

  • Společná příprava (povinně)
  • Společná realizace (povinně)
  • Společný personál 
  • Společné financování

Společný projekt by měl řešit zejména společný problém, nebo společný potenciál a současně by výstupy projektu měly být využívány cílovými skupinami na obou stranách. 

U každého projektu musí být určen vedoucí partner, který zodpovídá za předložený projekt Řídícímu orgánu. 

Dotace je proplácena ex-post. 

Celková alokace programu je 103,4 mil. EUR. Nejvyšší podíl finanční prostředků má prioritní osa Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů. Podpora projektů může být do výše 85 % celkových způsobilých nákladů.

Investice do dovedností a vzdělávání

Prioritní osa se zaměřuje na odbourávání bariér v přeshraničním vzdělávání a zvýšení prostupnosti vzdělávacího systému v dotačním území. Hlavním cílem je odbourání jazykové bariéry v dotačním území. Dalším cílem je přizpůsobení společného pracovního trhu změněným podmínkám např. vzájemné uznávání absolutorií, jazykové znalosti a přístup k regionálnímu trhu práce. více zde >>

Ochrana životního prostředí

Prioritní osa se zaměřuje na udržitelný rozvoj území a na ekologicky a sociálně zodpovědný přístup k přírodním a kulturním zdrojům. Společný kulturní a přírodní prostor má být zachován a zhodnocen. Má být umožněno jeho využívání člověku a zvýšena jeho životní hodnota, a to přeshraničně pomocí koordinovaných aktivit. více zde >>