logo 201 consulting logo

Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Česko-saský program přeshraniční spolupráce je vymezen zemskými okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz a durynské okresy Greiz a Saale-Orla a na české straně Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem. Řídícím orgánem programu je Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství, na české straně je partnerem Ministerstvo pro místní rozvoj.   

Specifické cíle programu jsou zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti, zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení kvality vod, udržení turistické atraktivity prostřednictvím zhodnocení přírodního a kulturního dědictví v udržitelné formě, prohloubení přeshraniční koordinace v oblasti zachování a podpory biologické rozmanitosti, rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání, zlepšení zaměstnanosti mladých lidí a posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí.

Projekty mohou předkládat pouze žadatelé, kteří mají alespoň jednoho partnera z druhé země, tzn., že na realizaci projektu se musí podílet minimálně 2 partneři (jeden z ČR, druhý ze Saska). Zároveň musí tito žadatelé splnit alespoň 3 ze 4 forem spolupráce: 

  • Společná příprava (povinně)
  • Společná realizace (povinně)
  • Společný personál 
  • Společné financování

Společný projekt by měl řešit zejména společný problém, nebo společný potenciál a současně by výstupy projektu měly být využívány cílovými skupinami na obou stranách. 

U každého projektu musí být určen vedoucí partner, který zodpovídá za předložený projekt Řídícímu orgánu. 

Dotace je proplácena ex-post. 

Celková alokace programu je 186 mil. EUR. Nejvyšší podíl finanční prostředků má prioritní osa Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů. Podpora projektů může být do výše 85 % celkových způsobilých nákladů.

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku

Prioritní osa podporuje investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání odborné přípravy a školení. Budou podporována opatření do předškolního vzdělávání, environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí, zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních kompetencí, školní projekty v oblasti vzdělávání, přeshraniční odborná příprava a kooperace vysokých škol. více zde >>

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

Prioritní osa se zaměřuje na investice zaměřené na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení. Zavádí opatření na koncepční protipovodňovou ochranu, přeshraniční investice do výstroje a vybavení a opatření na zlepšování spolupráce, zejména formou společných cvičení, odborné přípravy a školení, zejména jazykového vzdělávání, podporou práce s mládeží a vztahy s veřejností. více zde >>

Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě

Prioritní osa podporuje posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce mezi občany a institucemi. Snahou je vytvořit udržitelnou, partnerskou spolupráci, vybudovat a provozovat informační systémy územního plánování, zintenzivnit přeshraniční spolupráce z oblasti územního a regionálního plánování. více zde >>

Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Prioritní osa podporuje investice do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí. Dále se zaměřuje na řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků a zachování, ochranu, propagaci a rozvoj přírodního a kulturního dědictví a ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a půdy a podporu ekosystémových služeb. více zde >>