logo 201 consulting logo

Efektivnější nakládání energií

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na dosažení nákladově efektivního, nízkouhlíkového hospodářství. Nově bude prioritní osa podporovat klíčová modernizační opatření v přenosové sítí a v distribučních sítích. 

Podpora bude směřována na investice na zavádění výroby energie z OZE, snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru, rozvoj a modernizaci energetické infrastruktury na hladině nízkého a středního napětí, zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizaci energetické infrastruktury.

Oprávněnými žadateli jsou zejména podnikatelské subjekty (malé a střední podniky a velké podniky), provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé přenosové soustavy. 

Projekty lze realizovat na území České republiky mimo území hlavního města Prahy. 

Úspory energie

Podpora projektů, jejichž realizací bude zvýšena energetická účinnost podnikatelského sektoru a snížena jeho energetická náročnost. více zde >>

Obnovitelné zdroje energie

Podpora podniků, které zvýší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. více zde >>

Smart grids 1 distribuční sítě

Podpora projektů s cílem zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách, zejména zlepšením kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. více zde >>

Úspory energie v SZT

Podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla. více zde >>

Smart grids 2 přenosové sítě

Podpora projektů, jejichž realizací dojde k posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy, zejména ke zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. více zde >>

Energeticky efektivní budovy

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. více zde >>

FVE pro vlastní spotřebu včetně akumulace

Podpora projektů, jejichž cílem bude instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. více zde >>