logo 201 consulting logo

Rozvoj výzkumu a vývoje

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa cílí na zvýšení výdajů soukromého sektoru na výzkumné a inovační činnosti. Podporuje investice do zlepšení kvality infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj s prioritou modernizace a rozšíření výzkumného vybavení, dále podporuje investice do výzkumu a vývoje a do inovací. Podpora by měla vést k vytvoření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání. 

Oprávněnými žadateli v rámci prioritní osy jsou zejména podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí, orgány státní správy a samosprávy a jim podřízené organizace.

Podporovány budou projekty na území celé České republiky mimo území hlavního města Prahy.

INOVACE

Podpora nákupu strojů a jiného technologického vybavení určeného pro zavedení do výroby inovovaného výrobku či inovovaného procesu. Vývoj inovace musí být před podáním Žádosti o podporu ukončen. Žadatel je povinen předložit funkční prototyp, který vytvořil na základě vlastní vývojové činnosti, či ve spolupráci s partnerem. více zde >>

Potenciál: podpora vývoje

Podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Dále podpora prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorba kvalifikovaných pracovních míst a potažmo rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. více zde >>

Aplikace

Podpora získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví. více zde >>

Aplikace – Clean Sky 2

Jste podnikatelským subjektem či organizací pro výzkum a šíření znalostí a máte v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj? více zde >>

COUNTRY FOR THE FUTURE

Cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím propojení spolupráce mezi akademickou sférou, podnikatelským sektorem, inovačním prostředím a většího využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe. více zde >>

TREND

Cílem je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. více zde >>

Partnerství znalostního transferu

Program je zaměřen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. více zde >>

Spolupráce

Podpora projektů, které podpoří vznik a rozvoj sítí spolupráce - klastrů a technologických platforem. Program je zaměřen na podporu inovací, kolektivního výzkumu, založených na potřebách většího počtu malých a středních podniků i větších firem, na rozvoj mezisektorové spolupráce (mezi podniky a výzkumnou sférou) a internacionalizace. více zde >>

Pre-commercial public procurement

Podpora projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vývoji inovativních řešení, které veřejný sektor není schopen zajistit (bude podpořena poptávka veřejných orgánů po inovačních řešeních problematiky rozvoje samospráv a státu). Instituce veřejného sektoru sdílejí benefity a rizika se subjekty soukromého sektoru, který výzkum/vývoj provádí. více zde >>

Inovační vouchery

Podpora rozvoje komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. více zde >>

Služby infrastruktury

Podpora projektů propojujících podnikatelský sektor s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tzn. zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů a zaměřující se zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. více zde >>

Proof of concept

Propojení podnikatelského sektoru s výzkumnými a vývojovými organizacemi a podpora nových inovačních podniků - transfer znalostí a technologií mezi výzkumnými organizacemi a podniky (domácími i zahraničními). více zde >>