logo 201 consulting logo

Rozvoj venkova

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Program rozvoje venkova je jedním ze strukturálních evropských fondů, financovaný zejména z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Program rozvoje venkova se v letech 2014 – 2020 zaměřuje zejména na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím agroenviromentálních opatření. Dále pak budou podporovány investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. 

Program bude též podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově s cílem vytvářet tak nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podpora bude poskytována i komunitně vedenému místnímu rozvoji, který přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby (Místní akční skupiny a program LEADER). 

Celková alokace programu je více než 84 mld. Kč. Největší část půjde na ochranu životního prostředí a konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo zemědělství.

Předávání znalostí a informační akce

Cílem opatření je podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví. K jeho naplňování vede podpora celoživotního vzdělávání a odborná příprava ve výše zmíněných oborech. 

Oprávnění žadatelé v rámci opatření jsou subjekty, které jsou akreditované Ministerstvem zemědělství. Účastníky vzdělávacích akcí mohou být zemědělští podnikatelé, výrobci potravin zpracovávajících zemědělské produkty, vlastník a správce lesní půdy a jejich zaměstnanci. A jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Podpora bude přidělována projektům na celém území České republiky. V případě vzdělávání osob z nezemědělských, nepotravinářských a nelesních malých středních podniků jde o území České republiky vyjma měst Praha, Brno, Liberec, Ostrava a 
Plzeň.

Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství

Prostřednictvím opatření se bude zajišťovat transfer znalostí v oblasti životního prostředí. Smyslem je posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství. Opatření se zaměřuje na využívání poradenských služeb zemědělci k zajištění dlouhodobé udržitelnosti podnikání s ohledem na životní prostředí a zmírňování vlivů změn klimatu. Dále bude podporována podpora odborných individuálních poradenských služeb zaměřených na zvýšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků včetně zavádění inovací a konzultací zaměřených na udržitelné způsoby hospodaření šetrné vůči životnímu prostředí, obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti, lepšímu hospodaření s vodou, hnojivy a pesticidy. 

Oprávněnými žadateli jsou poradci akreditovaní Ministerstvem zemědělství, nebo podnikající právnické osoby zaměstnávající poradce. 

Podpořeny mohou být projekty na celém území České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.

Investice do hmotného majetku

Opatření je zaměřeno na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních zemědělských podniků. Má za cíl usnadnit restrukturalizaci a modernizaci zemědělských podniků a posílit tak jejich orientaci na trh. Cílem je rovněž podpořit přidávání hodnoty zemědělským produktům, a tak zlepšit konkurenceschopnost výrobců potravin a krmiv. V rámci opatření budou též podporovány rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury, jak pro účely ochrany lesa, tak pro rekreaci. 

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou zejména zemědělští podnikatelé, výrobci potravin, správci lesů. 

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky místo území hlavního města Prahy.

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

Opatření Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti má několik základních cílů. V první řadě by mělo přispět ke generační obnově v zemědělství a současně usnadnit vstup dostatečně kvalifikovaných zemědělců od odvětví. Dále bude podporována diverzifikace do nezemědělských činností a tím vytváření nových pracovních míst a zajištění nových zdrojů příjmů. Podporovány budou též aktivity, které budou směřovat k využívání energie z obnovitelných zdrojů. 

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou zejména mladí zemědělci a zemědělští podnikatelé. 

Podpořeny mohou být projekty na celém území České republiky s výjimkou měst Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava. Ve výzvě Zahájení činnosti mladých zemědělců lze projekt realizovat na území České republiky vyjma území hlavního města Prahy. 

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Smyslem opatření je podpora trvale udržitelného využívání lesní půdy a hospodaření, které je šetrnější vůči životnímu prostředí. Podporovanými aktivitami budou rozšiřování a zlepšování lesních zdrojů, obnovení lesů poškozených přírodními katastrofami, investice do lesnických technologií šetrných k životnímu prostředí a do zpracování lesnických produktů, jejichž cílem je zlepšení hospodářského a environmentálního stavu lesů.  

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou zejména vlastníci a správci lesů a fyzické a právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví.

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.

Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)

Opatření podporuje šetrné způsoby hospodaření se živinami a prostředky na ochranu rostlin, upravuje agrotechnické operace na půdě a strukturu plodin/kultur ve prospěch životního prostředí. Cílem opatření je podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. 

Žadatelem o AEKO je subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem.

Podporované mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.

Ekologické zemědělství (EZ)

Cílem opatření je podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Opatření podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou zejména zemědělští podnikatelé, aktivní zemědělci, registrovaní ekologičtí zemědělci. 

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy. 

Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

Cílem opatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy a tím zachovat udržitelné hospodaření v oblastech Natura 2000 nebo v území na ně navazujících.

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou zemědělští podnikatelé vlastnící zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury T na území oblasti Natura 2000.

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)

Cílem opatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti s omezením zemědělské produkce. Platby pro zemědělce v těchto oblastech by měly prostřednictvím vybízení k trvalému využívání zemědělské půdy přispívat k zachování venkovské krajiny a k zachování a podpoře trvale udržitelných systémů zemědělského hospodaření.

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou zemědělští podnikatelé vlastnící zemědělskou půdu v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními.

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.

Dobré životní podmínky zvířat

Cílem opatření je podpora dobrých životních podmínek v chovu skotu, kategorie krav s tržní produkcí mléka. V chovu prasat se opatření týká především kategorie prasnic, prasniček a selat. 

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou zemědělští podnikatelé, kteří vlastní min. 5 VDJ dojnic, případně 3 VDJ prasat evidovaných v ústřední evidenci. 

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy. 

Lesnicko-enviromentální a klimatické služby a ochrana lesů

Cílem opatření je podpora držitelů lesů, kteří zajišťují služby v oblasti ochrany lesa, jež jsou šetrné vůči životnímu prostředí tím, že přijímají závazky týkající se biologické rozmanitosti, zachování cenných lesních ekosystémů, zlepšení jejich potenciálu pro posílení ochranného významu lesů s ohledem na erozi půdy, zachovávání vodních zdrojů a přírodní rizika.

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou vlastníci a správci lesů. 

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.

Spolupráce

Cílem opatření je podpora účinnějšího zapojení inovací a spolupráce mezi subjekty v jednotlivých odvětví a mezi nimi navzájem. Různé formy horizontální a vertikální spolupráce mohou zemědělcům pomoci posílit jejich postavení v dodavatelském řetězci, zejména pak v rámci místních potravinových systémů. V rámci opatření bude podporován vývoj nových produktů, postupů a technologií a jejich zavádění do praxe.

Oprávněnými žadateli v rámci opatření je uskupení subjektů (zemědělci, potravináři, odborné nevládní organizace, poradci, výzkumníci apod.)

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.

Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (dále jen „MAS“). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii.

Cíle konkrétních projektů jsou primárně závislé na místní rozvojové strategii.

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou žadatelé z území MAS.

Podpořeny mohou být projekty, které jsou realizovány na území příslušné MAS.