logo 201 consulting logo

Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Opatření podporuje šetrné způsoby hospodaření se živinami a prostředky na ochranu rostlin, upravuje agrotechnické operace na půdě a strukturu plodin/kultur ve prospěch životního prostředí. Cílem opatření je podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. 

Žadatelem o AEKO je subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem.

Podporované mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.

Integrovaná produkce ovoce

Integrovaná produkce ovoce je komplexní systém hospodaření v sadech s minimalizací vstupů, využívající postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí. více zde >>

Integrovaná produkce zeleniny

Integrovaná produkce zeleniny je komplexní systém hospodaření na orné půdě s minimalizací vstupů, využívající postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí. více zde >>

Ošetřování travních porostů

Program je zaměřen na udržitelné obhospodařování biotopů na TTP. V ČR jsou jako oblasti s vysokou přírodní hodnotou definována zvláště chráněná území (ZCHÚ), ochranná pásma národních parků (OP NP), Natura 2000 a vymezené cenné biotopy ve volné krajině. více zde >>

Zatravňování orné půdy

Program zatravňování orné půdy podporuje převod orné půdy na travní porost. Cílem je zpomalit povrchový odtok vody z orné půdy, což povede k minimalizaci sezónních nedostatků vody a zabrání krátkodobému zvýšení průtoků v tocích. více zde >>

Biopásy

Program biopásy podporuje zakládání neprodukčních ploch na orné půdě. Hlavním cílem je zvýšení potravní nabídky a tím podpora rozvoje především ptačích společenstev, ale i ostatních živočišných druhů vázaných na polní stanoviště a ekosystémy spojené s polními lokalitami. více zde >>

Ochrana čejky chocholaté

Program ochrany čejky chocholaté podporuje zlepšení stavu populace tohoto ohroženého druhu v ČR. Cílem je ochrana hnízdišť v období rozmnožování. Čejka chocholatá je zvažována jako tzv. “deštníkový druh”, tedy druh chráněný, kdy při ochraně biotopu čejky bude zajištěna ochrana i dalším druhům, s nimiž se vyskytuje na stejné lokalitě. více zde >>

Zatravňování drah soustředěného odtoku

Program zatravňování drah soustředěného odtoku podporuje převod orné půdy na travní porost. Cílem je zpomalit povrchový odtok vody z orné půdy, což povede ke snížení rizika eroze půdy a splachům ornice do vod. více zde >>