logo 201 consulting logo

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Smyslem opatření je podpora trvale udržitelného využívání lesní půdy a hospodaření, které je šetrnější vůči životnímu prostředí. Podporovanými aktivitami budou rozšiřování a zlepšování lesních zdrojů, obnovení lesů poškozených přírodními katastrofami, investice do lesnických technologií šetrných k životnímu prostředí a do zpracování lesnických produktů, jejichž cílem je zlepšení hospodářského a environmentálního stavu lesů.  

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou zejména vlastníci a správci lesů a fyzické a právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví.

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů. více zde >>

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Program se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících provozoven. více zde >>

Obnova lesních porostů po kalamitách

Program má podpořit obnovu produkčního potenciálu lesa a snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Operace je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu). více zde >>

Odstraňování škod způsobených povodněmi

Program má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Program je zacílen na PUPFL na území ČR (mimo Prahu) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL. více zde >>

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Program je zaměřen na mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin, tzv. oplocenky, zajistí zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Jedná se zpravidla o listnaté dřeviny a jedli, které mají pozitivní vliv na půdu, vodu a stabilitu porostů. Žadatelem nemohou být u této operace státní podniky. více zde >>

Neproduktivní investice v lesích

Program je zaměřen na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Program je zacílen na PUPFL na území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a Prahu). více zde >>

Přeměna porostů a náhradních dřevin

Program je zaměřen na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Dlouhodobým a extrémním imisním zatížením došlo v exponovaných územích k poškození a následnému rozpadu původních lesních porostů na ploše více než 40 tis. ha. Program umožní všem typům subjektů financování odstranění náhradního nevhodného porostu za účelem obnovy, přípravy ploch před zalesněním a umělé obnovy sadbou přirozenými druhy dřevin. více zde >>

Zavádění preventivních opatření v lesích

Program má podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a podpořit tak následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. V rámci tohoto programu jsou podporovány projekty malého charakteru na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizaci strží. Program je zacílen na PUPFL na území celé ČR (mimo Prahu) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL. více zde >>

Zalesňování a zakládání lesů

Zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti. Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění a způsobilá pro přímou platbu, resp. SAPS. více zde >>