logo 201 consulting logo

Lesnicko-enviromentální a klimatické služby a ochrana lesů

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cílem opatření je podpora držitelů lesů, kteří zajišťují služby v oblasti ochrany lesa, jež jsou šetrné vůči životnímu prostředí tím, že přijímají závazky týkající se biologické rozmanitosti, zachování cenných lesních ekosystémů, zlepšení jejich potenciálu pro posílení ochranného významu lesů s ohledem na erozi půdy, zachovávání vodních zdrojů a přírodní rizika.

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou vlastníci a správci lesů. 

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.

Zachování porostního typu hospodářského souboru

Cílem programu je zachování současné optimální dřevinné skladby lesů nebo aktuální typ lesa. Zvýšení nákladů a snížení příjmů plyne z údržby vybraných porostních typů (jedle, dub, buk, topol a další listnaté, nízký les – pařeziny), namísto jejich přeměny na porostní typ s nižší ekologickou hodnotou (smrk). více zde >>

Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Ochrana a zachování cenných ekotypů lesních dřevin má význam i při řešení nepředvídatelných situací, např. živelných pohrom a katastrof. Program je zaměřen na sběr osiva šetrnými technologiemi nepoškozujícími stromy. více zde >>