logo 201 consulting logo

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Opatření Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti má několik základních cílů. V první řadě by mělo přispět ke generační obnově v zemědělství a současně usnadnit vstup dostatečně kvalifikovaných zemědělců od odvětví. Dále bude podporována diverzifikace do nezemědělských činností a tím vytváření nových pracovních míst a zajištění nových zdrojů příjmů. Podporovány budou též aktivity, které budou směřovat k využívání energie z obnovitelných zdrojů. 

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou zejména mladí zemědělci a zemědělští podnikatelé. 

Podpořeny mohou být projekty na celém území České republiky s výjimkou měst Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava. Ve výzvě Zahájení činnosti mladých zemědělců lze projekt realizovat na území České republiky vyjma území hlavního města Prahy. 

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Výdaje do živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu. V průběhu procesu zahájení činnosti žadatel realizuje úkony spojené s procesem zahájení činnosti, jako je např. Absolvování odborných školení, nákup či pronájem pozemků a zvířat včetně jejich zaevidování v příslušných registrech či zajištění dalších hmotných komponent nutných pro zemědělskou činnost. V rámci programu bude podpora zaměřena na poskytování informací a předávání zkušeností v případě témat, která lze aplikovat v zemědělské výrobě, potravinářství a lesnictví. více zde >>

Investice do nezemědělských činností

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Podpořeny budou oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností. Podporovány budou jak stavební výdaje, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti. více zde >>

Podpora agroturistiky

Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. více zde >>

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Podpora investic zaměřených na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů (projekt nesmí sloužit pouze ke krytí energetických potřeb žadatele) a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, zejména v oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv).Podporované budou investice do zařízení na výrobu tvarových biopaliv. více zde >>