logo 201 consulting logo

Spolupráce

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cílem opatření je podpora účinnějšího zapojení inovací a spolupráce mezi subjekty v jednotlivých odvětví a mezi nimi navzájem. Různé formy horizontální a vertikální spolupráce mohou zemědělcům pomoci posílit jejich postavení v dodavatelském řetězci, zejména pak v rámci místních potravinových systémů. V rámci opatření bude podporován vývoj nových produktů, postupů a technologií a jejich zavádění do praxe.

Oprávněnými žadateli v rámci opatření je uskupení subjektů (zemědělci, potravináři, odborné nevládní organizace, poradci, výzkumníci apod.)

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.

Podpora operačních skupin a projektů EIP

Cílem je podpořit fungování operačních skupin, které svou činností pod EIP spadají. Zároveň bude poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství a potravinářství. více zde >>

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Program je zaměřen na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. více zde >>

Sdílení zařízení a zdrojů

Cílem spolupráce je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním postupu nemohlo být dosaženo. Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace. více zde >>