logo 201 consulting logo

Rybářství

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Globálním cílem programu je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti a účinnějším využití zdrojů. Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v ČR a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně diverzifikace akvakultury.

V českých podmínkách je nezbytné souběžně rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury pro zajištění produkce kapra a jeho dodávek na trh a současně je také potřeba podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů s cílem zvyšování produkce ryb a přispění k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí.

Priority OP Rybářství 2014 – 2020 :

  • Zachovat udržitelnou produkci tržních ryb z tradiční akvakultury v ČR.
  • Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.
  • Investovat do konkurenceschopnosti tradiční akvakultury.
  • Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.
  • Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).
  • Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Inovace

Produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené. více zde >>

Produktivní investice do akvakultury

Investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí. více zde >>

Podpora nových chovatelů

Umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počátečních investic souvisejících se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími chovateli s cílem zvyšování konkurenceschopnosti odvětví akvakultury. více zde >>

Sledovatelnost produktů

Zlepšení sledovatelnosti produktů akvakultury, a to zejména s ohledem na globální, integrovaný a společný přístup. Spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, Komisí a Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu. Používání účinných moderních technologií kontroly pro dostupnost a kvalitu údajů o rybolovu. více zde >>

Plány produkce

Podpora přípravy a realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k plnění cílů SRP. více zde >>

Uvádění produktů na trhu

Podpora aktivit spojených se zakládáním organizace producentů. Příprava strategie a realizace regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury. více zde >>

Investice do zpracování produktů

Opatření je zaměřena na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. více zde >>