logo 201 consulting logo

Zaměstnanost

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Operační program Zaměstnanost v období 2014 – 2020 se na základě analýzy sociálních problémů v ČR zaměřuje zejména na oblasti podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, profesního vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. 

Celková alokace Operačního programu je přibližně 70 mld. Kč. Větší část z této částky bude rozdělena na podporu zaměstnanosti a zbytek na sociální začleňování a financování sociálních služeb. Řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OPZ intervence nehmotného charakteru. 

Operační program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy.

Efektivní veřejná správa

Cílem prioritní osy je zejména zvýšení efektivity veřejné správy, odstranění administrativní zátěže, neefektivního řízení a nízké úrovně profesionality pracovníků veřejné správy. 

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, obce a kraje, včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací. 

Budou přijímány projekty s realizací po celém území ČR včetně Prahy, protože prioritní osa obsahuje intervence systémového charakteru, které mají ze své podstaty dopad na celé území České republiky.

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Cílem prioritní osy je zvýšení zaměstnanosti podpořených osob realizací nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zaváděním opatření na snižování rozdílů v postavení žen a mužů, rozvoj dalšího vzdělávání a dovedností a dále též podpora modernizace veřejných služeb zaměstnanosti a realizace opatření na podporu zaměstnanosti mládeže. 

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: MPSV, MŠMT, poradenské a vzdělávací instituce, NNO, kraje a obce a zaměstnavatelé. 

Budou přijímány projekty s realizací po celém území ČR včetně Prahy, protože prioritní osa obsahuje intervence systémového charakteru, které mají ze své podstaty dopad na celé území České republiky.

Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Prioritní osa je zaměřena na sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblastech přístupu k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a mobility pracovní síly a aktivního začleňování zejména s cílem zvýšení zaměstnanosti a v oblasti zvyšování efektivity veřejné správy.

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: veřejně prospěšné organizace, NNO, kraje, obce, ústřední orgány státní správy, zaměstnavatelé, Úřad práce ČR, poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné instituce. 

Budou přijímány projekty s realizací po celém území ČR včetně Prahy, protože prioritní osa obsahuje intervence systémového charakteru, které mají ze své podstaty dopad na celé území České republiky.

Sociální začleňování a boj s chudobou

Cílem prioritní osy je zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce, rozvoj sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a aktivit zaměřených na osoby sociálně vyloučené. Dále se prioritní osa zaměřuje na podporu sociálního podnikání a na podporu strategií řízených na místní úrovni zaměřených na prevenci a řešení problému v oblasti lokální zaměstnanosti a sociálního začleňování.

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: poskytovatelé služeb, kraje, obce, NNO, zaměstnavatelé, sociální podniky, školy, výzkumné a vzdělávací instituce, profesní organizace, subjekty realizující projekty v rámci schválených Komunitně vedených strategií místního rozvoje.

Budou přijímány projekty s realizací po celém území ČR včetně Prahy, protože prioritní osa obsahuje intervence systémového charakteru, které mají ze své podstaty dopad na celé území České republiky.