logo 201 consulting logo

Sociální začleňování a boj s chudobou

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Cílem prioritní osy je zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce, rozvoj sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a aktivit zaměřených na osoby sociálně vyloučené. Dále se prioritní osa zaměřuje na podporu sociálního podnikání a na podporu strategií řízených na místní úrovni zaměřených na prevenci a řešení problému v oblasti lokální zaměstnanosti a sociálního začleňování.

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: poskytovatelé služeb, kraje, obce, NNO, zaměstnavatelé, sociální podniky, školy, výzkumné a vzdělávací instituce, profesní organizace, subjekty realizující projekty v rámci schválených Komunitně vedených strategií místního rozvoje.

Budou přijímány projekty s realizací po celém území ČR včetně Prahy, protože prioritní osa obsahuje intervence systémového charakteru, které mají ze své podstaty dopad na celé území České republiky.

INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) – PRŮBĚŽNÁ VÝZVA

Aktivity vyplývající ze schválených strategií, které především směřují na podporu a rozvoj některých druhů sociálních služeb potřebných v daném území. Rozvoj programů na podporu soc. začleňování, včetně vzdělávání a poradenství, propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnávání a sociální práce. více zde >>