logo 201 consulting logo

Životní prostředí

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Cílem operačního programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Hlavním zaměřením programu je zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory.

Podpora na ekologické projekty je otevřena širokému spektru žadatelů. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, fyzickým osobám podnikajícím i neziskovým organizacím.

Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

Operační program vymezuje pět základních prioritních os.

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Cílem prioritní osy snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.

Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. Zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a jsou nekvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Cílem prioritní osy je zlepšení kvality ovzduší tam, kde jsou překračovány imisní limity, a udržení kvality ovzduší tam, kde je kvalita dobrá. Omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností, resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů, které se významně podílejí na vysoké úrovni znečištění ovzduší. Zavedení systémů sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí sloužící následně také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Cílem prioritní osy je podpora technologických změn snižujících produkci průmyslových odpadů a budování míst pro předcházení vzniku komunálního odpadu. Snižování závislosti výrobních procesů na primárních surovinách a jejich nahrazování surovinami z odpadů. Podpora používání recyklovatelných materiálů bez nutnosti k jejich skládkování nebo spalování. Inventarizace a odstraňování starých ekologických zátěží slouží, prevence vzniku závažné kontaminace. Rozvoj, inovace a aplikace technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami a tím k omezování a snižování environmentálních rizik.

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Cílem prioritní osy je posílení biodiverzity v podobě územní ochrany prostřednictvím soustavy Natura 2000, národně významných chráněných území (NP, NPR, NPP), velkoplošných chráněných území (CHKO).

Zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb a zachování přírodních a krajinných hodnot. Obnova a tvorba stanovišť a podmínek pro výskyt druhů vázaných na kulturní krajinu či sídla.

Podpora opatření přispívajících ke zpomalení odtoku vody z povodí a ke zvýšení retence vody obnovou přirozeného či přírodě blízkého stavu krajiny. Podporovány budou revitalizace vodních a na vodu vázaných ekosystémů a zásahy spočívající v podpoře (iniciaci) jejich samovolné renaturace.

Energetické úspory

Cílem prioritní osy je snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Zaměření prioritní osy reaguje na tržní selhání v oblasti realizace úspor energie v budovách, kde nákladově efektivní potenciál zůstává nevyužit zejména z důvodu vysokých počátečních investičních nákladů.

Podpora vícenákladů pro novou výstavbu veřejných budov ve vysokém energetickém standardu přispěje k jejich většímu rozšíření a propagaci především v rámci státní správy a veřejné samosprávy.