logo

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Cílem prioritní osy je posílení biodiverzity v podobě územní ochrany prostřednictvím soustavy Natura 2000, národně významných chráněných území (NP, NPR, NPP), velkoplošných chráněných území (CHKO).

Zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb a zachování přírodních a krajinných hodnot. Obnova a tvorba stanovišť a podmínek pro výskyt druhů vázaných na kulturní krajinu či sídla.

Podpora opatření přispívajících ke zpomalení odtoku vody z povodí a ke zvýšení retence vody obnovou přirozeného či přírodě blízkého stavu krajiny. Podporovány budou revitalizace vodních a na vodu vázaných ekosystémů a zásahy spočívající v podpoře (iniciaci) jejich samovolné renaturace.