logo 201 consulting logo

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cílem prioritní osy je podpora technologických změn snižujících produkci průmyslových odpadů a budování míst pro předcházení vzniku komunálního odpadu. Snižování závislosti výrobních procesů na primárních surovinách a jejich nahrazování surovinami z odpadů. Podpora používání recyklovatelných materiálů bez nutnosti k jejich skládkování nebo spalování. Inventarizace a odstraňování starých ekologických zátěží slouží, prevence vzniku závažné kontaminace. Rozvoj, inovace a aplikace technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami a tím k omezování a snižování environmentálních rizik.

Program Prevence vzniku odpadů

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door. více zde >>

Program Zvýšit podíl materiálového a energetické využití odpadů

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. více zde >>