logo

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Cílem prioritní osy je zlepšení kvality ovzduší tam, kde jsou překračovány imisní limity, a udržení kvality ovzduší tam, kde je kvalita dobrá. Omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností, resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů, které se významně podílejí na vysoké úrovni znečištění ovzduší. Zavedení systémů sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí sloužící následně také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší.