logo 201 consulting logo

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cílem prioritní osy je zlepšení kvality ovzduší tam, kde jsou překračovány imisní limity, a udržení kvality ovzduší tam, kde je kvalita dobrá. Omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností, resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů, které se významně podílejí na vysoké úrovni znečištění ovzduší. Zavedení systémů sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí sloužící následně také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší.