logo 201 consulting logo

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cílem prioritní osy snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.

Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. Zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a jsou nekvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Program podpořit preventivní protipovodňová opatření

Cílem je podpora preventivních protipovodňových opatření a ochrany obyvatel před účinky povodní. Opatření zaměřena na prevenci a ochranu obyvatel, majetku, kulturního dědictví a životního prostředí před účinky povodní a zajištění zlepšení rychlosti a kvality informací v době povodně. více zde >>