logo 201 consulting logo

APLIKACE – VIII. Výzva

1. září 2020 vyhlásilo MPO Výzvu VIII. programu APLIKACE.

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 14. 9. 2020 do 15. 12. 2020.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na poradenské služby VaV
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podniky všech velikostí
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše:
 • 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce
 • 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce
 • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %
 • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %

Alokace 3,7 mld. Kč. Alokace 800 mil. Kč je primárně určena pro projekty úzce související s leteckým a kosmickým průmyslem. 

Více informací o programu naleznete zde. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Text Výzvy programu naleznete zde.