Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > O nás > GDPR

GDPR

Prohlášení správce o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů:

201 consulting s.r.o.,
se sídlem Beranových 826, 199 00 Praha 9 – Letňany , IČO: 24284530,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192978
(dále jen „Správce“):

tímto v souladu s čl. 12 Nařízení GDPR informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce získal oprávněně od třetí osoby, či které oprávněně shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje, které Správce sbírá a zpracovává, pochází z níže uvedených zdrojů:

 1. přímo od subjektů údajů (zejména v rámci sjednání příslušné smlouvy, přes webové stránky, předáním vizitky, na základě uděleného souhlasu aj.)
 2. od třetí osoby (zejména smluvní strany v rámci plnění konkrétního smluvního vztahu)
 3. z veřejné evidence (veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností)
 4. další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem

Správce zpracovává (sám či prostřednictvím zpracovatele) následující kategorie osobních údajů:

 1. jméno a příjmení
 2. obchodní firma (u fyzických osob podnikajících)
 3. adresa sídla a provozovny, adresa bydliště
 4. datum narození
 5. e-mailová adresa
 6. telefonní číslo
 7. IČO
 8. DIČ
 9. bankovní spojení
 10. www stránky
 11. ID datové schránky
 12. heslo, přihlašovací údaj
 13. číslo smlouvy, pod kterou je subjekt u správce evidován
 14. personální číslo, číslo zaměstnance
 15. vzdělání
 16. příjem ze zaměstnání (mzda, příjem z důchodu)
 17. osobní údaje dětí nebo manžela/manželky resp. partnera/partnerky
 18. cookies
 19. podpis

V. Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, konkrétně:

 1. zaměstnanec správce (na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti)
 2. uchazeč o zaměstnání u správce
 3. smluvní partner správce (fyzická osoba – podnikající, nepodnikající)
 4. klient
 5. dodavatel
 6. pronajímatel
 7. dlužník
 8. budoucí smluvní strana (na základě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, či opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů)
 9. subjekt v předsmluvním vztahu se správcem (objednatel před akceptací objednávky, poptávající apod.)
 10. plátce

VI. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů

Zpracovatelem a příjemcem osobních údajů je externí subjekt poskytující služby správci, a to zejména poskytující:

 1. účetní služby, služby daňových poradců a auditorů
 2. služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana
 3. přepravci, dopravci
 4. dodavatelé 
 5. služby v oblasti IT, cloudová úložiště
 6. služby reklamní, marketingové
 7. služby v oblasti školení, vzdělávání

dále:

 1. orgány státní správy
 2. orgány místní samosprávy
 3. bankovní ústavy
 4. pojišťovny

VII. Účel a důvody zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá u Správce:

 1. na základě uděleného souhlasu subjektu údajů
 2. při plnění smlouvy se subjektem údajů
 3. při provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů
 4. z důvodu splnění právní povinnosti vztahující se na správce
 5. z důvodu oprávněného zájmu správce

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. 

Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou správcem prověřeny, smluvně zajištěn jejich respekt k právům subjektů údajů na ochranu osobních údajů a soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních předpisech správce či v příslušných právních předpisech jde ve všech případech zpracování osobních údajů o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluv, oprávněných zájmů, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XI. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účelu zpracování,
 2. kategorii dotčených osobních údajů,
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 5. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 6. pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. Požádat správce o vysvětlení.
 2. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 3. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 4. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
 5. Subjekt údajů má právo obrátit se se svým podnětem na dozorový úřad přímo bez učinění předchozích kroků.
 6. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XII. Závěrečná ustanovení

Pro případ dotazů týkajících se zpracování osobních údajů subjektů údajů lze kontaktovat správce písemně či elektronicky prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

201 consulting s.r.o.
adresa: Beranových 826, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČO: 24284530,
email: dotace@201.cz

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (PDF)