logo 201 consulting logo

Města / obce / kraje

Územní samosprávné celky a veřejná správa mohou žádat o prostředky z operačních programů na širokou škálu aktivit od zateplování veřejných budov, investic do dopravní infrastruktury, sociální infrastruktury, zvelebování a ochranu intravilánu až po zvyšování kvalifikace zaměstnanců, budování struktur pro sociální začleňování a modernizaci veřejných služeb.

Životní prostředí

Cílem operačního programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky. Podpora je zaměřena na zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, zlepšování nakládání s odpady, ochranu a péči o přírodu a krajinu a také na vytváření energetických úspor.

Zaměstnanost

Cílem operačního programu je podpora zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, profesního vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Integrovaný regionální OP

Cílem operačního programu je podpora konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy aj. Hlavními oblastmi podpory v rámci programu jsou silnice II. třídy, silnice III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí a knihoven, e-government a územní plánování měst a obcí.

NÁRODNÍ PROGRAMY

Cílem národních dotačních programů je poskytnout obcím a městům možnost podpory projektů a záměrů ze státního rozpočtu, a to zejména na vytvoření konkurenceschopných regionů, využití a maximalizaci jejich rozvojového potenciálu, vyrovnání regionální disparity a přispění na potřebné projekty, které by bez veřejných dotací byly jen stěží proveditelné.

Doprava

Cílem operačního programu je podpora rozvoje páteřních komunikací v ČR jako podmínky pro zajištění udržitelné konkurenceschopnosti ČR. Podpora zlepšení dopravní infrastruktury, udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách.

Mezinárodní spolupráce

Podpora nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE a spolupráce DANUBE. Podpora meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, spolupráce INTERACT III a URBACT III.