logo 201 consulting logo

Danube

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Program zahrnuje Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Černou Horu, Českou republiku, Chorvatsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), Rakousko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu.

Řízením programu je pověřeno město Budapešť. Národním koordinátorem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Projekty musí splňovat následující kritéria:

Nadnárodní význam – projekty neřeší pouze region či zemi, ale snaží se o řešení s nadnárodním charakterem, uplatněním či dopadem.

Nadnárodní a vyrovnané partnerství – doporučené je partnerství 8 až 12 subjektů s účastí subjektů alespoň ze 3 zemí. Partnerství by mělo být vyvážené a smysluplné.

Odpovídající a měřitelné výsledky projektu – projekty musí dosáhnout konkrétních výsledků, které jsou viditelné, měřitelné, udržitelné a implementovatelné do praxe. 

Udržitelné výsledky a výstupy projektu - musí být udržitelné a vhodné pro implementaci do připravovaných plánů a strategií.

Efektivní a transparentní řízení projektu 

Reálný rozpočet projektu

Zapojení způsobilých projektových partnerů – jak zástupci veřejného sektoru, tak představitelé soukromého sektoru (určeno pro jednotlivé výzvy).

U každého projektu musí být určen vedoucí partner, který zodpovídá za předložený projekt Řídícímu orgánu. 

Výše alokace je 262 mil. EUR. Nejvíce peněz je určeno pro prioritní osu environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region. Projekty financovány do výše 85 % způsobilých výdajů.

Dobře řízený Dunajský region

Prioritní osa se zaměřuje na zlepšení institucionálních kapacit k zachycení hlavních společenských změn a na podporu evropské strategie rozvoje dunajského regionu (EUSDR). více zde >>

Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region

Prioritní osa se zaměřuje na posílení vodního hospodářství a předcházení riziku povodní. Dále osa podporuje udržitelné využívání kulturního a přírodního dědictví a zdrojů. Posílení společných a integrovaných přístupů k ochraně a řízení přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů. Dále podporuje restaurování a zřizování ekologických koridorů (bio-koridorů k posílení statutu ekosystémů). více zde >>

Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region

Prioritní osa se zaměřuje na široké spektrum inovačních témat vytvářených v kooperaci, jako jsou například eko-inovace, znalostní transfery, klastry, sociální inovace a inovace ve výrobních podnicích. Velký důraz je kladen na sociální dimenzi inovace (vzdělávací aspekty, podnikatelské schopnosti, sociální inovace). Cíle prioritní osy jsou zlepšení rámcových podmínek pro inovace a zvýšení kompetencí pro podnikatelské a sociální inovace. více zde >>