logo 201 consulting logo

Podnikání a inovace

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014 - 2020 celkem 24 programů podpory. Finanční prostředky z nich budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Podpora bude vyplácena formou dotací a finančních nástrojů. Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy.

Celkem si projekty mezi sebe rozdělí 116 miliard Kč. Předpokládá se, že nejvyšší podíl na alokaci bude mít Prioritní osa 1, a to 31%. Následovat bude prioritní osa s 28,2% podílem. Podpora podnikání malých a středních firem dosáhne na 20,7% a Rozvoj informačních a komunikačních technologií na 17,2% z celkové přidělené částky na období 2014 - 2020.

Příjem žádostí do nových programů byl zahájen v 1. polovině roku 2015.

Rozvoj výzkumu a vývoje

Prioritní osa cílí na zvýšení výdajů soukromého sektoru na výzkumné a inovační činnosti. Podporuje investice do zlepšení kvality infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj s prioritou modernizace a rozšíření výzkumného vybavení, dále podporuje investice do výzkumu a vývoje a do inovací. Podpora by měla vést k vytvoření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání. 

Oprávněnými žadateli v rámci prioritní osy jsou zejména podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí, orgány státní správy a samosprávy a jim podřízené organizace.

Podporovány budou projekty na území celé České republiky mimo území hlavního města Prahy.

Podpora podnikání malých a středních firem

Prioritní osa se zaměřuje na podporu podnikání, zejména pak na usnadnění hospodářského využívání nových myšlenek a podporu zakládání nových firem. Dále bude podpora směřovaná do vývoje a provádění nových obchodních modelů, zvláště pak pro oblast mezinárodního obchodu a na vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit pro rozvoj produktů a služeb. 

Oprávněnými žadateli jsou zejména podnikatelské subjekty (malé a střední podniky). 

Projekty lze realizovat na území České republiky mimo území hlavního města Prahy, nebo na území České republiky v hospodářsky problémových regionech a v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Efektivnější nakládání energií

Prioritní osa se zaměřuje na dosažení nákladově efektivního, nízkouhlíkového hospodářství. Nově bude prioritní osa podporovat klíčová modernizační opatření v přenosové sítí a v distribučních sítích. 

Podpora bude směřována na investice na zavádění výroby energie z OZE, snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru, rozvoj a modernizaci energetické infrastruktury na hladině nízkého a středního napětí, zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizaci energetické infrastruktury.

Oprávněnými žadateli jsou zejména podnikatelské subjekty (malé a střední podniky a velké podniky), provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé přenosové soustavy. 

Projekty lze realizovat na území České republiky mimo území hlavního města Prahy. 

Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Prioritní osa přispěje zvýšením pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu ke zlepšení přístupu k ICT. Intervence budou směřovat do lokalit, ve kterých neexistuje žádný provozovatel sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu. Podporovány budou investice do moderních vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a na vyvíjení a využívání vysoce inovativních ICT. 

Oprávněnými žadateli jsou zejména podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost. 

Projekty lze realizovat na území České republiky mimo území hlavního města Prahy.