logo 201 consulting logo

Energetické úspory v bytových domech II

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY

Datum vyhlášení výzvy: 1. 7. 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 12. 1. 2018

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
  • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění 
  • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody 
  • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
  • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny 

DEFINICE ŽADATELE

  • Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících;
  • Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

ÚZEMÍ

Celá ČR bez hlavního města Prahy.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Procentuální míra podpory:

  • pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí a při splnění kritérií úspory celkové dodané energie min. 40 % a klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší – 40 %
  • pro ostatní typy projektů – 30 %.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 300 tis. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 90 mil. Kč.

Forma financování EX POST.