logo 201 consulting logo

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Podpora investic zaměřených na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů (projekt nesmí sloužit pouze ke krytí energetických potřeb žadatele) a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, zejména v oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv).Podporované budou investice do zařízení na výrobu tvarových biopaliv.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 4. 4. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 24. 4. 2018

Způsobilé výdaje

  • Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv.
  • Nová výstavba provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv.
  • Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání).
  • Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem.
  • Montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na celém území ČR s výjimkou měst Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava.

Většina vyrobené energie či paliva žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost.

Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chová minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha.

DEFINICE ŽADATELE

  • Zemědělský podnikatel

VÝŠE DOTACE

Maximální výše investice ve výši 10 mil. Kč.

  • Procentuální výše podpory 25 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky.
  • Procentuální výše podpory 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky.
  • Procentuální výše podpory 45 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky.