logo 201 consulting logo

Lesnická infrastruktura

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty dojde realizací výstavby nové cesty či zvýšením kategorie stávající cesty její rekonstrukcí. Zohledněn bude rovněž vliv cestní sítě na odtokové poměry či vybavenost cest pro účely ochrany lesa.

Preferovány budou zejména projekty, které jsou zaměřeny na výstavbu nové cesty, při jejichž realizaci dojde ke zvýšení kategorie lesní cesty, při kterých bude lesní cesta navazovat nebo vyúsťovat na stávající cestní síť typu 1L či 2L nebo jinou nelesní cestu obdobných parametrů, jejichž součástí jsou informační cedule pro záchranný integrovaný systém (traumatologické body), jejichž součástí jsou protierozní opatření, opatření k omezení vzniku soustředěného odtoku vody a zvýšení retence, které budou realizovány v hospodářských lesích.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 3. 4. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 23. 4. 2018

Způsobilé výdaje

  • Investice, které souvisejí s výstavbou, rekonstrukcí a opravami lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení; mezi související objekty a technické vybavení patří: mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy do lesních porostů, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště, lesní skládky a veškeré bezpečnostní zařízení na lesní cestě přiměřené kategorii lesní cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky).
  • Nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.).
  • Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu.
  • Nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí.

Výstavba a rekonstrukce lesních cest bude podporována pouze na území, kde výstavbou nebo rekonstrukcí lesních cest nedojde k překročení hustoty lesní dopravní sítě nad hodnotu optimální, stanovenou na úrovni lesního majetku žadatele.

Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč.

Výsledkem realizace projektu je v rámci jedné podané Žádosti o dotaci pouze jeden souvislý úsek lesní cesty.

Dotaci nelze poskytnout na výstavbu či opravu lesních cest kategorie 3L a 4L.

Projekt může být realizován pouze tam, kde jsou les a infrastruktura zdarma přístupné veřejnosti k rekreačním účelům.

Pokud je předmětem projektu novostavba lesní cesty kategorie 1L či 2L nebo taková rekonstrukce stávající lesní cesty, která zvýší její kategorii na 1L či 2L, žadatel k Žádosti o dotaci předloží souhlasné Vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL).

Podpora musí mít motivační účinek v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

DEFINICE ŽADATELE

  • Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, lesní podniky vysokých škol hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení či spolků s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.

VÝŠE DOTACE

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 %.

Minimální výše investice ve výši 10 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 8 mil. Kč.