logo 201 consulting logo

Nemovitosti

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora projektů malých a středních podniků, které modernizují zastaralé, prostorově a technicky nevyhovující, budovy pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání (rekonstrukce brownfieldu na podnikatelský objekt).

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 1. Q roku 2020

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 2. Q roku 2020

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 4. Q roku 2020

Podporované aktivity

Rekonstrukce brownfieldů formou:

 • Rekonstrukce brownfieldů formou rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt.

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek - zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov.
 • Náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu).
 • Neinvestiční náklady (služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu).

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru:

 • Počet firem využívajících novou nebo modernizovanou infrastrukturu pro podnikání

Povinné k naplnění:

 • Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu

Specifika a omezení

Projekt může být realizován ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfieldů (www.brownfieldy.cz)

Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií. Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“.

Způsobilé výdaje vynaložené na rekonstrukci objektu musí být vyšší než cena obvyklá objektu stanovená ve znaleckém posudku či kupní cena uvedená v smlouvě o dílo.

Žadatel o dotaci je povinen zachovat projekt po dobu nejméně 5 let. V tomto období se předmět dotace nesmí prodat, pronajmout či použít k jiným účelům, než bylo plánováno v projektu.

Výběrové řízení na dodavatele musí být realizováno podle pravidel OP PIK. Smlouva o dílo s vítězným dodavatelem může být podepsaná nejdříve po podání Žádosti o podporu.

Náležitosti žádosti o podporu

V momentu podání Žádosti o podporu potřebujete doložit následující dokumenty:

 • dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován (výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy ne starší 3 měsíců),
 • Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce,
 • situační nákres na podkladě katastrální mapy s jasným vyznačením stávajícího a plánovaného stavu,
 • stavební povolení, případně územní rozhodnutí/územní souhlas v právní moci,
 • fotodokumentace současného stavu nemovitosti,
 • doklad o podání žádosti o zapsání dotčené nemovitosti do Národní databáze brownfieldů,
 • harmonogram projektu s vyznačením klíčových termínů (uzavření Smlouvy o dílo, stavební povolení, předání staveniště, dokončení, kolaudace),
 • písemný souhlas současného vlastníka nemovitostí dotčených projektem s jejich prodejem příjemci dotace,
 • znalecký posudek dokládající cenu obvyklou dotčené nemovitosti (tzv. „posudek na cenu obvyklou“),
 • položkový rozpočet vypracovaný na podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS,
 • podlahovou plochu a obestavěný prostor před a po realizaci potvrzené autorizovanou osobou,
 • prokázání stáří dotčeného objektu,
 • projektovou dokumentaci, min. ve stupni pro stavební povolení s otiskem razítka zpracovatele,
 • průkaz energetické náročnosti budovy pro stav před a po realizaci projektu (nesmí být starší než 6 měsíců).

V okamžiku podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace doložte následující dokumenty:

 • stavební povolení v právní moci, případně ohlášení či potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba povolení ani ohlášku nevyžaduje.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).
 • Žadatel musí mít před podáním Žádosti o podporu uveřejněné finanční výkazy za poslední dvě uzavřená účetní období v plném rozsahu (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k účetní závěrce).

 • Žadatel musí mít před podáním Žádosti o podporu provedený zápis v Evidenci skutečných majitelů.

 • Žadatelem nemůže být společnost s ručením omezeným, kde byl k podílu společníků vydán kmenový list 

Podporované odvětví

Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 50 mil. Kč.

Procentuální výše podpory 45 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky.

Po realizaci rekonstrukce objektu musí mít podlahová plocha min. 500 m2. Maximální výše dotace 1.500,- Kč/m³ při průměrné světlé výšce místností objektu nad 6 m a 3.000,- Kč/m³ při průměrné světlé výšce objektu pod 6 m.

Alokace Výzvy: bude upřesněno