logo

Nemovitosti

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora projektů malých a středních podniků, které modernizují zastaralé, prostorově a technicky nevyhovující, budovy pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání (rekonstrukce brownfieldu na podnikatelský objekt).

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 22. 6. 2018

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 22. 10. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 22. 5. 2019

Podporované aktivity

Rekonstrukce brownfieldů formou:

  • rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt;
  • revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících.

Způsobilé výdaje

  • Dlouhodobý hmotný majetek - zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov.
  • Náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu).
  • Neinvestiční náklady (služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu).

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru:

  • Počet firem využívajících novou nebo modernizovanou infrastrukturu pro podnikání

Povinné k naplnění:

  • Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu

Specifika a omezení

Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfields (www.brownfieldy.cz).

Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby. Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“.

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Podpora bude soustředěna primárně do hospodářsky problémových regionů a doplňkově do rozvojových, stabilizovaných a periferních území.

Definice žadatele

  • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).

Podporované odvětví

Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Stavebnictví, Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, Informační a komunikační činnost, Profesní, vědecké a technické činnosti, Administrativní a podpůrné činnosti, aj.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 30 mil. Kč.

Procentuální výše podpory 45 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky.

Rekonstrukce objektu min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci Projektu

Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání. Maximální výše dotace na jednotku 300,- Kč/m2.

Alokace Výzvy: 1,4 mld. Kč