logo 201 consulting logo

Plány produkce

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cíl programu

Podpora přípravy a realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k plnění cílů SRP. Zefektivnění organizace, plánování a uvádění produkce akvakultury na trh. Rovnováha nabídky a poptávky na trhu.

Způsobilé výdaje

  • Management řízení organizace producentů (s výjimkou nákladů na získání a instalaci informačních systémů k řízení, monitorování a získávání informací).
  • Vývoj, nákup a instalace komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, které jsou nezbytné k zajištění fungování organizace producentů.
  • Školení a odborná příprava pro producenty a vzdělávání v rozsahu doporučení komise EU č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury.
  • Kontrola činnosti členů organizace producentů.
  • Výdaje spojené s poskytování pomoci a odborné přípravy členům organizace producentů v oblasti obchodního řízení akvakultury s cílem zlepšování hospodářských výnosů, zlepšovat znalosti o hlavních ekonomických hybných silách v rámci dodavatelského řetězce.
  • Výdaje spojené s podpůrnými dokumenty k řízení organizace producentů (např. evaluace, studie, analýzy, posudky, apod.).

Specifika a omezení

Výdaje spojené s plány produkce a plány uvádění produktů na trh jsou způsobilé pro podporu z ENRF až poté, co příslušné orgány v členském státě schválí výroční zprávu uvedenou v čl. 28 odst. 5 nařízení č. 1379/2013.

Podpora poskytovaná na jednu organizaci producentů jednou ročně v rámci tohoto článku nepřesáhne 3 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jednotlivými organizacemi producentů na trh příslušnou organizací producentů během předcházejících tří kalendářních let. Pro žádnou nově uznanou organizaci producentů nepřesáhne taková podpora 3 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jejími členy na trh během předcházejících tří kalendářních let.

Definice žadatele

  • Organizace producentů.
  • Sdružení organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury, kteří obdrželi Rozhodnutí o svém uznání od Ministerstva zemědělství ČR..

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 75 %.

Minimální výše investice ve výši 5 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 2 mil. Kč.