logo 201 consulting logo

Program snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

CÍL PROGRAMU

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.
Biologická a technická opatření k dlouhodobému snížení zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace).

TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVIT

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci.
 • Výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány).
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
 • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.

DEFINICE ŽADATELE

 • Kraje, obce a města, svazky obcí.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti a družstva.

VÝŠE DOTACE

Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů.