logo 201 consulting logo

Program zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cíl programu

Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Podporované aktivity

Podporovanou aktivitou je zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti. Zvýšení stability dodávek pitné vody a to v oblastech bez veřejného vodovodu a s nekvalitními vodními zdroji a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha. Dále je to zlepšení kvality pitné vody, tj. na zlepšení jakosti zdrojů jak podzemních, tak povrchových vod a jejich ochranu před vnikem znečištění do těchto zdrojů s cílem snížení míry úpravy surové vody na vodu pitnou.

Typy podporovaných aktivit

  • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
  • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

Definice žadatele

  • Obchodní společnosti a družstva - společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
  • Kraje, obce a města, svazky obcí
  • Městské části hl. m. Prahy
  • Organizační složky státu
  • Státní podniky
  • Příspěvkové organizace
  • Obchodní společnosti a družstva

Výše dotace

Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů.