logo 201 consulting logo

Školicí střediska

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora projektů na vybudování/rozšíření školicích středisek, kde budou mít možnost zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci být proškoleni a seznámeníi se s rozvíjejícími se novými technologiemi, odbornostmi, procesy a novou legislativou související s podnikáním.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: bude upřesněno

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: bude upřesněno

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: bude upřesněno

Podporované aktivity

 • Výstavba nových školicích center.
 • Rekonstrukce stávajících školicích center.
 • Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • Pořízení vzdělávacích programů.

Nepodporované aktivity

 • Pořízení, výstavba či rekonstrukce prostor, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně (např. část dne slouží místnost ke školení a část dne slouží pro výrobu či administrativní činnost).
 • Pořízení vybavení, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně (např. nákup IT techniky, na které se realizuje školení a jinak slouží pro administrativní/výrobní účely žadatele).
 • Prostá obnova majetku.
 • Realizace vzdělávacích aktivit mimo rámec křížového financování.
 • Pořízení pozemků a budov.

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek – rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – školící programy, software a data.
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru (monitorovací):

 • Celkový počet účastníků.

Povinné k naplnění (závazné):

 • Nové kapacity pro školení a odborné vzdělávání MSP.

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Do způsobilých výdajů lze zahrnout výstavbu/rekonstrukci pouze v případě, kdy je žadatel majitelem rekonstrukcí (výstavbou) dotčených nemovitostí a ploch; v případě provádění stavebních prací v pronajatých prostorech nelze tyto zahrnout mezi způsobilé výdaje projektu.

Podpora bude soustředěna primárně do hospodářsky problémových regionů a doplňkově do rozvojových, stabilizovaných a periferních území.

Dotace bude přidělována v režimu de minimis. Projekty, jejichž součástí bude smlouva se vzdělávacím zařízením o možnosti využití školicího střediska pro technické vzdělávání učňů, žáků a budou zvýhodněny v procesu hodnocení projektů.

Realizace projektu nesmí být delší než 36 měsíců od data přijatelnosti projektu.

Po dobu udržitelnosti (5 let) je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový, kdy je kapacita školicího střediska naplněna alespoň z 50 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut).

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).
 • Právnické osoby: akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového), odštěpný závod zahraniční právnické osoby.
 • Fyzické osoby - podnikající fyzická osoba tuzemská, zahraniční fyzická osoba, odštěpný závod zahraniční fyzické osoby.

Podporované odvětví

Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodu; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 0,5 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 5 mil. Kč.

Procentuální výše podpory 50 % ze způsobilých výdajů

Alokace výzvy bude upřesněna.