logo 201 consulting logo

Smart grids 2 přenosové sítě

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora projektů, jejichž realizací dojde k posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy, zejména ke zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 8. 10. 2018

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 8. 10. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 30. 9. 2019

Podporované aktivity

Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí):

  • Výstavba nových linek a posilování přenosové schopnosti linek stávajících včetně zvýšených požadavkům bezpečnosti provozu a nově stanovených ekologických požadavků.
  • Výstavba a modernizace rozvoden.
  • Instalace nových transformátorů a výměna stávajících transformátorů za nové stroje většího výkonu.
  • Modernizace řídicích a komunikačních systémů (řídicí systémy v jednotlivých uzlech soustavy a dispečerské řídicí systémy.

Způsobilé výdaje

  • Dlouhodobý hmotný majetek – nákup, rekonstrukce nebo výstavba nemovitostí, nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware.
  • Dlouhodobý nehmotný majetek – nákup software a sítí.
  • Ekologické studie (včetně energetických auditů) budou vymezeny v jednotlivých výzvách.

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, že je držitelem licence na přenos elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem.

Prioritně budou podporovány projekty společného zájmu.

Definice žadatele

  • Podnikatelský subjekt – provozovatel přenosové soustavy.

Podporované odvětví

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 10 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 500 mil. Kč.

Procentuální výše podpory 40 % ze způsobilých výdajů.

Alokace výzvy 0,55 mld. Kč.