logo 201 consulting logo

Sociální infrastruktura (CLLD)

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY

Plánované datum vyhlášení:15. 11. 2016

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro sociální služby.
 • Vybudování zázemí pro terénní služby.
 • Ambulantní sociální služby. 
 • Pobytové sociální služby. 
 • Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 
 • Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center. 

DEFINICE ŽADATELE

Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních služeb

 • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, církevní organizace 

Aktivity Rozvoj komunitních center a Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center 

 • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, církevní organizace

Aktivita Sociální bydlení

 • obce
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, církevní organizace.

ÚZEMÍ

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Terénní sociální služby v aktivitách Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center - území MAS (obec zahrnutá do MAS) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Procentuální míra podpory – 95 %

Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center a Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 99 mil. Kč.

Aktivita Sociální bydlení:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů v režimu de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 360/2012:
  • pro obce – 15 mil. Kč;
  • pro nestátní nezisk. organizace, církve a církevní organizace – 14,21 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu SOHZ – 99 mil. Kč.