logo 201 consulting logo

Spolupráce

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Cílem programu je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 16. 6. 2020

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 22. 6. 2020

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 30. 9. 2020

Podporované aktivity

 • 1.) Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.
 • 2.) Sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového vývoje, výzkumu a inovací.
 • 3.) Internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.
 • 4.) Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Způsobilé výdaje

 • Aktivita 1.) mzdy a pojistné, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), materiál, dodatečné režijní náklady
 • Aktivita 2.) nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení včetně hardware a sítí, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem
 • Aktivita 3.) mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference
 • Aktivita 4.) mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál

Specifika a omezení

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.
 • Předkonkureční výzkum – průmyslový výzkum a experimentální vývoj, jehož výsledky nevytvářejí jednostrannou konkurenční výhodu pro jednotlivé firmy. Experimentální vývoj jako základ nových nebo výrazně zlepšených produktů a procesů splňuje předkonkurenční kritéria, pokud jeho výsledky neobsahují diskriminující bariéry pro jejich širší využití. Vytvoření funkčního modelu pro účely předvedení a ověření je kompatibilní s předkonkurečními kritérii. Podporovanou aktivitou není vytvoření prototypu, který může být přímo převeden do výroby.
 • Klastry, technologické platformy - příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů (zejména malých a středních podniků) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v programu. Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Kooperační inovační sítě - příjemcem podpory jsou podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí či subjekty inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, inovační centra, oborová sdružení, apod.). Podpora je určena na správu a řízení sítě a koordinaci společných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Kooperační inovační sítě nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou spravovány existující organizací.
 • Inovační klastr – organizované seskupení nezávislých subjektů (jako jsou inovativní začínající podniky, malé, střední a velké podniky, jakož i organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace a další související hospodářské subjekty), jejichž účelem je povzbuzovat inovace podporou, sdílením zařízení a výměnou poznatků a odborných znalostí, jakož i účinným podílem na transferu znalostí, vytváření sítí, šíření informací a spolupráci mezi podniky a dalšími organizacemi klastru.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty – zejména MSP - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).
 • Výzkumné organizace.

Podporované odvětví

Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Informační a komunikační činnost, Profesní, vědecké a technické činnosti (možné pouze jako vedlejší výstup projektu).

Výše dotace

Míra podpory:
Aktivita 1.) 45 % pro malé podniky a 35 % pro střední podniky pro kategorii experimentální vývoj, 70 % pro malé podniky a 60 % pro střední podniky pro kategorii průmyslový výzkum.
Aktivity 2.), 3.) a 4.) 50 % ze způsobilých výdajů.

Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč.

Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 1.) 40 mil. Kč pro excelentní klastry/ na 1 podprojekt max. 15 mil. Kč, 20 mil. Kč pro rozvinuté klastry/ na 1 podprojekt max. 10 mil. Kč.

Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 2.) 15 mil. Kč pro excelentní klastry, 10 mil. Kč pro rozvinuté klastry.

Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.) a 4.) 5 mil. Kč pro excelentní klastry, 4 mil. Kč pro rozvinuté klastry, 3 mil. Kč pro nezralé klastry.

Alokace pro všechny aktivity - bude upřesněna.