logo 201 consulting logo

Spolupráce v oblasti dopravy

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na zlepšení plánování a koordinace systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě a na zlepšení koordinace mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení. 

Podporované aktivity

  • Lepší propojení především okrajových oblastí se stávající dopravní sítí (TEN-T stejně jako primární, sekundární, terciální)
  • Zlepšení regionálních systémů veřejné dopravy zejména přeshraniční
  • Rozvoj, koncepce a testování aplikací pro inteligentní regionální mobility
  • Posílení multimodality ekologicky šetrných systémů nákladní dopravy
  • Zlepšení koordinace mezi aktéry multimodální nákladní dopravy 
  • Optimalizace řetězců nákladní dopravy s důrazem na zvýšení šetrného přístupu k životnímu prostředí

Definice žadatele

Žadatelem v rámci prioritní osy jsou místní, regionální a národní veřejné orgány, regionální rozvojové agentury, podniky, provozovatelé dopravy, včetně provozovatelů multimodálních logistických center, poskytovatele infrastruktury, sdružení dopravců, regionální a inovační agentury, nevládní organizace, financující instituce, vzdělávací a školící organizace, vysoké školy a výzkumné ústavy.