logo 201 consulting logo

Vysokorychlostní internet

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora projektů, díky nimž dojde k rozšíření pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu. Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury umožňující v souladu s podmínkami Národního plánu rozvoje sítí nové generace spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 17. 8. 2020

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 17. 10. 2020

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 16. 4. 2021

Podporované aktivity

 • Pořízení a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS)
 • Pořízení a rozvoj informačního systému (IS DTM VPS)
 • Usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury
 • vytvoření digitálních technických map veřejnoprávních subjektů, doměření nových polohopisných dat Základní prostorové situace, dat dopravní a technické infrastruktury DTM včetně pořízení nových podkladů pro mapování a doměření. Zapracovávání dat do datového skladu DTM. Konsolidace a aktualizace existujících a nově pořízených dat DTM VPS. Vytvoření informačního systému pro správu a aktualizaci dat DTM
 • vznik a rozvoj informačních systémů digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (dále jen „IS DTM VPS“) pro ukládání, správu a aktualizaci dat DTM
 • zabezpečit poskytování dat DTM na jednotné rozhraní informačního systému digitální mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) pro jednotné zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a DTM

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek - max. 20 mil. Kč
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - pro pořízení dat bez limitu/ Pro pořízení SW (IS) max. 50 mil. Kč
 • Služby poradců, expertů, studie - max. 15 mil. Kč
 • Náklady na zajištění organizace výběrových řízení - max. 200 tis. Kč na zakázku
 • Povinná publicita - max. 50 tis. Kč

Specifika a omezení

Cílem výzvy je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti.

Definice žadatele

 • Všichni uživatelé DTM
 • Podnikatelský subjekt, který je provozovatelem veřejné sítě elektronických komunikací a je držitelem všech nezbytných oprávnění k provozu takové sítě; je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.

Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky v oblasti elektronických komunikací, resp. musí být takto registrován na Českém telekomunikačním úřadu.

Podporované odvětví

IT a telekomunikace.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 5 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 500 mil. Kč.

Procentuální výše podpory max. 85 %.

Alokace Výzvy 1,0 mld. Kč.