logo

Vysokorychlostní internet

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora projektů, díky nimž dojde k rozšíření pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu. Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury umožňující v souladu s podmínkami Národního plánu rozvoje sítí nové generace spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 7. 2. 2019

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 8. 5. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 8. 7. 2019

Podporované aktivity

  • Zajištění rozšiřování stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě s využitím nových optických prvků s cílem umožnit koncovému zákazníkovi reálný vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s  pouze prostřednictvím výměny aktivních prvků sítě.
  • Zřizování nových sítí sestávajících zčásti nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu, poskytovaný v pevném místě, umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s  za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit reálnou přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s.

Způsobilé výdaje

  • Investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury.
  • Investiční náklady na stavební a inženýrské práce související se síťovou infrastrukturou, kterými se rozumí stavební a inženýrské práce nezbytné pro budování sítě vysokorychlostního přístupu k internetu, například zajištění zemních prací s cílem umožnit umístění kabelovodu, či zřízení nadzemního vedení sítě elektronických komunikací.
  • Investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA) včetně investičních nákladů na úrovni síťové vrstvy datové komunikace po optické, ev. koaxiální metalické síti a související příslušenství (ODF, pasivní prvky sítě, stojany, street cabinety, rozvodné skříně vč. energetických přípojek).

Kabelovody jsou definovány jako podzemní potrubí nebo vedení používané k uložení kabelů (optických, kovových nebo koaxiálních) sítě.

Dalšími způsobilými výdaji mohou být např. náklady na projektovou dokumentaci, náklady na přípravu území apod. Způsobilost výdajů bude stanovena výzvou a pravidly způsobilosti výdajů.

Specifika a omezení

Program je soustředěn na maximální pokrytí širokopásmové infrastruktur (resp. vysokorychlostního přístupu k internetu o parametrech větších jak 30 Mbit/s) prostřednictvím budování a modernizace této infrastruktury při použití optických vedení, tam kde je to možné. Podpora je dále zaměřena na zajištění investic pro poskytování těchto služeb a zvýšení kvality parametrů širokopásmové infrastruktury, a sice rychlosti, kapacity, bezpečnosti.

Podpora bude zaměřena především na území tzv. „bílých“ a pak také výjimečně „šedých“ míst dostupnosti širokopásmové infrastruktury. Převážná většina těchto míst se nachází v periferních oblastech ČR.

Bílá místa jsou charakterizována absencí širokopásmové infrastruktury (vysokorychlostní přístup k internetu alespoň 30 Mbit/s) a v horizontu tří let se nepředpokládá investice, která by tuto situaci zlepšila.

V šedých místech sice širokopásmová infrastruktura existuje, nicméně zde působí pouze jeden provozovatel sítě vysokorychlostního internetu a zároveň se nepředpokládá, že by v horizontu tří let jiný podnikatelský subjekt vybudoval infrastrukturu k poskytování této služby.

Definice žadatele

  • Podnikatelský subjekt, který je provozovatelem veřejné sítě elektronických komunikací a je držitelem všech nezbytných oprávnění k provozu takové sítě; je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.

Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky v oblasti elektronických komunikací, resp. musí být takto registrován na Českém telekomunikačním úřadu.

Podporované odvětví

IT a telekomunikace.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 0,5 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 200 mil. Kč.

Procentuální výše podpory max. 75 %.

Alokace Výzvy 1,0 mld. Kč.