logo 201 consulting logo

Výzva pro IMPLEMENTACI STRATEGICKÉHO RÁMCE ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR PRO OBDOBÍ 2014 - 2020

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Termíny

Datum vyhlášení: 31. 8. 2015

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019

Podporované aktivity

Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže:

 • dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn;
 • zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici;
 • podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace včetně zhodnocení korupčních rizik;
 • zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy;
 • optimalizace výkonu veřejné správy v území.;
 • nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu.

Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona:

 • realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě;
 • zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě;
 • profesionalizace státní služby. 

Definice žadatele

 • Organizační složky státu včetně justice
 • Státní příspěvkové organizace
 • Asociace a sdružení obcí a krajů

území

Celé území České republiky a EU. 

Výše dotace a investice

Procentuální míra podpory – 80,86 %.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 5 mil. Kč.