logo 201 consulting logo

Technologie pro malé a střední firmy

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 1. 10. 2020

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 2. 12. 2020

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 2. 3. 2021

Podporované aktivity

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.
 • Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti. V případě, že společnost žadatele nedisponuje informačním systémem typu IS, ERP, MES, MIS apod., je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.
 • Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.
 • Vzhledem k hodnotícím kritériím a jejich struktuře je nutné, aby projekt měl dopad na co nejširší spektrum činností společnosti – nejlépe od skladování až po expedici hotových výrobků.
 • Projekty zaměřené pouze na část výrobních nebo nevýrobních procesů nebudou schváleny.
 • Podporovány budou mimo jiné i projekty firem, které se zaměřují pouze na skladování a stavebnictví.

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.

 • Výdaje na pořízení provozních souborů přičemž provozním souborem se míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase.

Způsobilé výdaje - např.: technologie sloužící k přímé produkci výrobku nebo jeho částí nebo polotovaru, který je dále zpracováván. Jedná se o technologii, která využívá hmotné vstupy, které dále modifikuje. Modifikace probíhá působením energie (např. mechanické, tepelné, elektrické apod.), jiných hmotných vstupů (např. chemických látek), stárnutím (změnou v čase) nebo působením mikroorganismů atd. Typickými příklady jsou:

 • obráběcí, tvářecí, dělící stroje
 • vstřikolisy, ohraňovací stroje
 • reakční tanky, destilační kolony
 • kalící a žíhací pece
 • tanky na stárnutí, fermentaci, pasterizaci, zpracovávací a plnící linky atd.

Dále je podpořena i taková technologie, která je podpůrná k výrobní technologií, ale neprovádí změnu zpracovávaného vstupu. Jedná se především o technologie:

 • zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd.
 • diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí související s výrobní oblastí.
 • infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat.
 • technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k naplnění (závazné):

 • Počet instalovaných technologií

Povinné k výběru (pouze monitorovací):

 • Přidaná hodnota MSP
 • Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
 • Počet nově vytvořených pracovních míst – definovat, kolik z nich budou ženy

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. prahy může mít společnost sídlo).

Výrobní technologie mohou NOVĚ tvořit 100 % z celkových způsobilých výdajů. Pro splnění přijatelnosti projektu je nezbytnou podmínkou zavedení IS nebo jeho rozšíření.

Žadatel musí mít ke dni podání Žádosti o podporu uzavřena minimální poslední dvě po sobě jdoucí zdaňovací období.

Počáteční investice, kterou tentýž příjemce (na úrovni skupiny, tj. propojených podniků) zahájí během tří let ode dne, kdy byly zahájeny práce na jiné podpořené investici v témže regionu NUTS 3, se považuje za součást jediného investičního projektu.

V případě, že tento jediný investiční projekt je velkým investičním projektem, není možné ho v rámci programu podpořit.

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

Žadatel o dotaci je povinen zachovat projekt po dobu nejméně 5 let. V tomto období se předmět dotace nesmí prodat, pronajmout či použít k jiným účelům, než bylo plánováno v projektu.

Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce).

Výběrové řízení na dodavatele musí být realizováno podle pravidel OP PIK. Kupní smlouva s vítězným dodavatelem může být podepsaná nejdříve po podání Žádosti o podporu.

Definice žadatele

Podnikající fyzická a právnická osoba s minimálně 3letou existencí na trhu:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců);
 • střední podnik (do 249 zaměstnanců).

Žadatel musí mít před podáním Žádosti o podporu uveřejněné finanční výkazy za poslední dvě uzavřená účetní období v plném rozsahu (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k účetní závěrce).

Žadatel musí mít před podáním Žádosti o podporu provedený zápis v Evidenci skutečných majitelů.

Žadatelem nemůže být společnost s ručením omezeným, kde byl k podílu společníků vydán kmenový list.

Podporované odvětví

Podporované kategorie CZ-NACE naleznete zde.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 40 mil. Kč.

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků:

45 % ze způsobilých výdajů pro malé, 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky.

Celková alokace Výzvy: 550 mil. Kč.