logo

Technologie pro malé a střední firmy

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 10. 12. 2018

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 11. 3. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 13. 6. 2019

Podporované aktivity

 • Podporovány budou nevýrobní technologie a jejich propojení autonomním obousměrnou komunikací do výrobního procesu, podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který bude přílohou výzvy.

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.

 • Výdaje na pořízení provozních souborů přičemž provozním souborem se míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase.

Způsobilé výdaje na VÝROBNÍ TECHNOLOGIE mohou tvořit MAXIMÁLNĚ JEDNU TŘETINU z celkových způsobilých výdajů, ostatní výdaje musí být na NEVÝROBNÍ TECHNOLOGIE.


Výrobní technologie - technologie sloužící k přímé produkci výrobku nebo jeho částí nebo polotovaru, který je dále zpracováván.

Jedná se o technologii, která využívá hmotné vstupy, které dále modifikuje. Modifikace probíhá působením energie (např. mechanické, tepelné, elektrické apod.), jiných hmotných vstupů (např. chemických látek), stárnutím (změnou v čase) nebo působením mikroorganismů atd. Typickými příklady jsou:

 • obráběcí, tvářecí, dělící stroje
 • vstřikolisy, ohraňovací stroje
 • reakční tanky, destilační kolony
 • kalící a žíhací pece
 • tanky na stárnutí, fermentaci, pasterizaci, zpracovávací a plnící linky atd.

Nevýrobní technologie - technologie, která je podpůrná k výrobní technologií, ale neprovádí změnu zpracovávaného vstupu.

Jedná se především o technologie:

 • zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd.
 • diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí související s výrobní oblastí.
 • infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat.
 • technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k naplnění (závazné):

 • Počet instalovaných technologií

Povinné k výběru (pouze monitorovací):

 • Přidaná hodnota MSP
 • Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
 • Počet nově vytvořených pracovních míst – definovat, kolik z nich budou ženy

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. prahy může mít společnost sídlo).

Podpora bude soustředěna primárně do hospodářsky problémových regionů a dále také do rozvojových, stabilizovaných a periferních území.

Žadatel je povinen mít nejpozději k podpisu Rozhodnutí uzavřenou Smlouvu s poskytovatelem služby cloud po dobu udržitelnosti projektu. Cloudem se rozumí vzdálené zabezpečené úložiště, které není v místě provozu, přičemž jeho hardwareové vybavení sloužící k provozu je vlastněno jiným subjektem – poskytovatelem – který za úplatu poskytuje službu. Cílem cloudového řešení je nahrazení (i postupné) stávající infrastruktury, zpracování a analýza dat, strojové učení, reporting, tj. provozování systémů potřebných pro řízení společnosti.

Definice žadatele

Podnikatelské subjekty: malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců).

Podporované odvětví

Podporované kategorie CZ-NACE naleznete zde.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 20 mil. Kč.

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků:

45 % ze způsobilých výdajů pro malé, 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky.

Celková alokace Výzvy 700 mil. Kč.