logo

Úspory energie

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora projektů, jejichž realizací bude zvýšena energetická účinnost podnikatelského sektoru a snížena jeho energetická náročnost.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 29. 6. 2018

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 2. 7. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 29. 4. 2019

Podporované aktivity

 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.

 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku - biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy.

 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.

 • Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti – podporováno prioritně.

 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED).

 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov a průmyslových areálů (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).

 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.

 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.

 • Instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek – modernizace a rekonstrukce nemovitostí, nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – nákup software a sítí, pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku.
 • Energetický posudek.

Více k vymezení Způsobilých výdajů naleznete zde.

INDIKÁTORY

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru (pouze monitorovací):

 • Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic 
 • Snížení emisí CO2

Povinné k naplnění (závazné):

 • Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Před podáním žádosti o podporu lze uskutečnit nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování podnikatelského záměru, vč. energetických posudků (viz níže).

Měrné způsobilé výdaje projektu mohou tvořit max. 25 tis. Kč na uspořený 1 GJ. Finální výši Vašeho možného rozpočtu v žádosti o dotaci Vám pomůže definovat energetický auditor v rámci předběžného posouzení.

Součástí žádosti o dotaci je tzv. ENERGETICKÝ POSUDEK, jehož zpracování by mělo proběhnout v souladu s výběrovými kritérii programu. V rámci energetického posudku se musí dokázat, že díky realizaci projektu dojde k výrazné úspoře spotřeby energie v porovnání s výchozím stavem.

Nové stroje se dají přes tento program pořídit za splnění následujících podmínek:

 • Musí dojít k výměně - starý stroj za nový.
 • Výrobní kapacita nového zařízení nesmí překročit výrobní kapacity nahrazovaného  zařízení.
 • Pokud dojde k překročení výrobní kapacity, tak se náklady na investici do energetické účinnosti určují na základě srovnání s podobnou investicí, která nedosahuje stejné energetickéúčinnosti a která by byla pravděpodobně realizována bez poskytnutí podpory.
 • Rozdíl mezi náklady na obě investice vymezuje náklady související  s energetickou účinností a představuje způsobilé náklady. Optimální řešení tedy je se snažit dokázat, že výrobní kapacity obou strojů jsou stejné
 • Žadatel doloží, že nahrazované zařízení již není používané, a to k ukončení realizace projektu. Nahrazované zařízení musí být prokazatelně demontováno, ležet ve skladu, použito např. na náhradní díly či musí existovat doklad o prodeji, ekologické likvidaci, sešrotování zařízení apod.
 • Nahrazované a nové zařízení musí spadat do stejného výrobního odvětví (např. obráběcí stroj může být vyměněn opět jen za obráběcí, ne za tvářecí).

Zásady týkající se investic do individuálních kotlů, kogeneračních jednotek a mikro-kogeneračních jednotek:

 • Investice musí vést k významnému snížení emisí CO2 v porovnání se stávajícími zařízeními (v případě přechodu na jiná paliva minimálně o 30 %).
 • Tento požadavek bude vztažen pouze k výrobě tepla odpovídající výrobě navrhované kogenerace a mikro-kogenerace, tj. pouze části z celkové výroby tepla daného zdroje, přičemž předmětem hodnocení by mělo být porovnání globálních emisí odpovídajících oddělené výrobě elektřiny a tepla a navrhované výrobě kogenerační.
 • U individuálních kotlů se však nesmí vztahovat na výměnu stávajících plynových kotlů s novými jednotkami (vysoce účinné kondenzační kotle). Investice mohou zahrnovat kotle na biomasu, nebo v řádně odůvodněných případech na plynná paliva, pokud tak dojde k významnému navýšení energetické účinnosti a potřeba je obzvláště naléhavá.

Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 100 kWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí.

Maximální roční výroba elektřiny z vysokoúčinné KVET by neměla být vyšší než roční spotřeba elektřiny příslušného podniku. Vyrobené teplo by mělo být primárně určené pro vlastní spotřebu podniku.

Výrobna elektřiny z KVET a fotovoltaických systémů je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy a nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než 20 % ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů a instalace fotovoltaického systému bude podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření.

Za komplexní projekt se nepovažuje jakákoliv kombinace těchto opatření: instalace fotovoltaického systému, solárních termických panelů a modernizace soustav osvětlení.

Vícenáklady projektu budou odvozeny od modelových příkladů a pro účely podpory stanoveny jako pevná částka na jasně měřitelnou veličinu (např. na metr čtvereční energeticky vztažné plochy).

Podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým příkonem vyšším než 20 MW.

Podpořeny nebudou projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí nebo spoluspalování uhlí a biomasy.

Podpora nebude poskytnuta na spolufinancování zařízení, na něž se vztahuje směrnice o průmyslových emisích, která je použitelná na zařízení pro výrobu energie a dálkové vytápění nad 50 MW.

Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být účinnost zpětného získávání tepla min. 73 % při rozdílu mezi vnitřní a venkovní teplotou 20 K.

Provozovnu může mít žadatel v pronájmu nebo ji může naopak pronajímat.

Provozovna, která doposud není zkolaudována, doloží kolaudaci k ukončení realizace projektu.

V rámci pořízení stavebních prací lze je žadatel povinen přiložit k žádosti o podporu podrobný naceněný položkový rozpočet těchto prací.

Nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace. Dále výzkumné, vývojové a pilotní projekty a rekonstrukce rodinných domů a veřejných budov, úspora paliv používaná ve všech dopravních činnostech.

Žadatel o dotaci je povinen zachovat projekt po dobu nejméně 5 let. V tomto období se předmět dotace nesmí prodat či použít k jiným účelům, než bylo plánováno v projektu.

Výběrové řízení na dodavatele musí být realizováno podle pravidel OP PIK. Kupní smlouva s vítězným dodavatelem může být podepsaná nejdříve po podání žádosti.

Žadatel se zavazuje, že nejpozději od začátku monitorovacího období (před poslední žádostí o platbu) bude mít implementován systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.

V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty - malý (do 49 zaměstnanců), střední (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 249 zaměstnanců).
 • Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obch. rejstříku, Veřejná obchodní společnost – v.o.s., Společnost s ručením omezeným – s.r.o., Komanditní společnost – k. s., Akciová společnost – a.s., Družstvo (vyjma Bytového družstva), Výrobní družstvo, Zemědělský podnikatel, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, Národní podnik, Státní podnik, Odštěpný závod, Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Zahraniční fyzická osoba a Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby.

Podporované odvětví

Zemědělství, lesnictví a rybářství, Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Stavebnictví, Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, Doprava s skladování, Informační a komunikační činnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Činnosti v oblasti nemovitostí, Profesní, vědecké a technické činnosti, Administrativní a podpůrné činnosti, Vzdělání, Zdravotní a sociální péče, Ostatní činnosti.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 0,5 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 400 mil. Kč a současně 15 mil. EUR.

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků:

50 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky, 40 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky a 30 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky.

Maximální výše dotace na Energetický posudek ve výši 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladu na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2 % celkových způsobilých výdajů..

Podmínkou získání finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku k úhradě úroků je získání zvýhodněného úvěru podle tohoto programu podpory.

Alokace výzvy činí 6 mld. Kč. Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 60 % alokace na tuto výzvu.